دسته ها: تعرفه‌ها

تعرفه ارائه هاست گلس‌فیش

وب سرور میزان رم مدت زمان میزان هارد پشتیبانی بها گلس‌فیش ۲۵۶مگ یک‌ماه ۱۲۸مگ ایمیل ۶۹هزارتومان گلس‌فیش ۲۵۶مگ یک‌ماه ۲۵۶مگ ایمیل ۹۹هزارتومان گلس‌فیش ۲۵۶مگ یک‌ماه ۵۱۲مگ ایمیل ۱۴۵هزارتومان

تعرفه ارائه هاست WildFly 10

وب سرور میزان رم مدت زمان میزان هارد پشتیبانی بها WildFly ۱۰۲۸مگ یک‌ماه ۶۴مگ ایمیل ۵۰هزارتومان WildFly ۱۰۲۸مگ یک‌ماه ۵۱۲مگ ایمیل ۹۹هزارتومان WildFly ۱۰۲۸مگ یک‌ماه ۲۰۴۸مگ ایمیل ۲۵۰هزارتومان

تعرفه ارائه هاست تامکت

وب سرور میزان رم مدت زمان میزان هارد پشتیبانی بها تام‌کت ۲۵۶مگ یک‌ماه ۳۲مگ ایمیل ۱۰هزارتومان تام‌کت ۲۵۶مگ یک‌ماه ۶۴مگ ایمیل ۲۵هزارتومان تام‌کت ۲۵۶مگ یک‌ماه ۱۲۸مگ ایمیل ۴۵هزارتومان