دسته ها: خدمات

پرتال و طراحی سیستم مدیریت محتوا

برنامه نویسی پرتال های بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه متن باز پرتال پیشرفته لایفری که برای آن ماژول ها یا به اصطلاح پرتلت‌های حرفه ای طراحی می کنی

مدیریت پروژه

برنامه نویسی سیستم مدیریت پروژه بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه طراحی شده از پایه توسط جاواهاستینگ:iProManبرای درخواست این سرویس از لینک زیر می توا

کتابخوانی

برنامه نویسی سیستم کتابخوانی بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه طراحی شده از پایه توسط جاواهاستینگ: ketabfishبرای درخواست این سرویس از لینک زیر می توا

محاسبات ابری

برنامه نویسی سیستم محاسبات ابری بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه متن باز openstackبرای درخواست این سرویس از لینک زیر می توانید استفاده کنید.

مدیریت مناقصات

برنامه نویسی سیستم مدیریت مناقصات بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه طراحی شده از پایه توسط جاواهاستینگ: نافلبرای درخواست این سرویس از لینک زیر می توا

سامانه خبری

برنامه نویسی وب سایت خبری بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه متن باز نیوز‌پرتال پیشرفتهپروژه طراحی شده از پایه توسط جاواهاستینگ:ناشرپروژه طراحی شده از

سیستم مدیریت فرایند تجاری

برنامه نویسی سیستم مدیریت فرایند تجاری یا BPMS بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه متن باز اکتیویتی Activitiپروژه متن باز jBPMSبرای درخواست این سرویس ا

تبلیغاتی اینترنتی

برنامه نویسی سیستم تبلیغاتی اینترنتی بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه طراحی شده از پایه توسط جاواهاستینگ: sodasellپروژه طراحی شده از پایه توسط جاواه

موتور جستجو

برنامه نویسی سیستم موتور جستجو بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه متن باز سولار solr تیم جاواهاستینگ ماژول های بسیاری برای این پروژه به شکل متن بسته ن

فروشگاه اینترنتی

برنامه نویسی فروشگاه وبی بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه متن باز فروشگاه پیشرفته برودلیف .پروژه متن باز فروشگاه و مدیریت مشتری و مدیریت منابع پیشرف