خانه

کتابخوانی

برنامه نویسی سیستم کتابخوانی بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه طراحی شده از پایه توسط جاواهاستینگ: ketabfishبرای درخواست این سرویس از لینک زیر می توا

محاسبات ابری

برنامه نویسی سیستم محاسبات ابری بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه متن باز openstackبرای درخواست این سرویس از لینک زیر می توانید استفاده کنید.

مدیریت مناقصات

برنامه نویسی سیستم مدیریت مناقصات بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه طراحی شده از پایه توسط جاواهاستینگ: نافلبرای درخواست این سرویس از لینک زیر می توا

سامانه خبری

برنامه نویسی وب سایت خبری بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه متن باز نیوز‌پرتال پیشرفتهپروژه طراحی شده از پایه توسط جاواهاستینگ:ناشرپروژه طراحی شده از

مدیریت پروژه

برنامه نویسی سیستم مدیریت پروژه بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه طراحی شده از پایه توسط جاواهاستینگ:iProManبرای درخواست این سرویس از لینک زیر می توا

تعرفه ارائه هاست گلس‌فیش

وب سرور میزان رم مدت زمان میزان هارد پشتیبانی بها گلس‌فیش ۲۵۶مگ یک‌ماه ۱۲۸مگ ایمیل ۶۹هزارتومان گلس‌فیش ۲۵۶مگ یک‌ماه ۲۵۶مگ ایمیل ۹۹هزارتومان گلس‌فیش ۲۵۶مگ یک‌ماه ۵۱۲مگ ایمیل ۱۴۵هزارتومان

موتور جستجو

برنامه نویسی سیستم موتور جستجو بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه متن باز سولار solr تیم جاواهاستینگ ماژول های بسیاری برای این پروژه به شکل متن بسته ن

تبلیغاتی اینترنتی

برنامه نویسی سیستم تبلیغاتی اینترنتی بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه طراحی شده از پایه توسط جاواهاستینگ: sodasellپروژه طراحی شده از پایه توسط جاواه

شبکه‌های اجتماعی

برنامه نویسی سیستم شبکه‌های مجازی بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه متن باز اگزو eXoبرای درخواست این سرویس از لینک زیر می توانید استفاده کنید.

ویدئو کنفرانس

برنامه نویسی سیستم ویدئو کنفرانس بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه متن باز جی‌تسی jitsi تیم جاواهاستینگ ماژول های بسیاری برای این پروژه به شکل متن بس