تگ: تبلیغاتی اینترنتی

تبلیغاتی اینترنتی

برنامه نویسی سیستم تبلیغاتی اینترنتی بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه طراحی شده از پایه توسط جاواهاستینگ: sodasellپروژه طراحی شده از پایه توسط جاواه