تگ: سیستم فروشگاه اینترنتی

فروشگاه اینترنتی

برنامه نویسی فروشگاه وبی بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه متن باز فروشگاه پیشرفته برودلیف .پروژه متن باز فروشگاه و مدیریت مشتری و مدیریت منابع پیشرف