تگ: شبکه‌های مجازی

شبکه‌های اجتماعی

برنامه نویسی سیستم شبکه‌های مجازی بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه متن باز اگزو eXoبرای درخواست این سرویس از لینک زیر می توانید استفاده کنید.