تگ: فرایند تجاری

سیستم مدیریت فرایند تجاری

برنامه نویسی سیستم مدیریت فرایند تجاری یا BPMS بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه متن باز اکتیویتی Activitiپروژه متن باز jBPMSبرای درخواست این سرویس ا