تگ: محاسبات ابری

محاسبات ابری

برنامه نویسی سیستم محاسبات ابری بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه متن باز openstackبرای درخواست این سرویس از لینک زیر می توانید استفاده کنید.