تگ: مدیریت مناقصات

مدیریت مناقصات

برنامه نویسی سیستم مدیریت مناقصات بر پایه جاوا و استفاده از سیستم های متن بازبرخی از این سرویس ها به شکل زیر است:پروژه طراحی شده از پایه توسط جاواهاستینگ: نافلبرای درخواست این سرویس از لینک زیر می توا