تگ: وب سرور گلس‌فیش

تعرفه ارائه هاست گلس‌فیش

وب سرور میزان رم مدت زمان میزان هارد پشتیبانی بها گلس‌فیش ۲۵۶مگ یک‌ماه ۱۲۸مگ ایمیل ۶۹هزارتومان گلس‌فیش ۲۵۶مگ یک‌ماه ۲۵۶مگ ایمیل ۹۹هزارتومان گلس‌فیش ۲۵۶مگ یک‌ماه ۵۱۲مگ ایمیل ۱۴۵هزارتومان