وبلاگ جاواهاستینگ

چگونه از اپلیکیشن خودم ایمیل اختصاصی ارسال کنم؟

چگونه از اپلیکیشن خودم ایمیل اختصاصی ارسال کنم؟

یکی از سوالات متداول کاربران جاواهاستینگ مبنی بر ارسال ایمیل از اپلیکیشن های خود می باشد.

در این راهنما روش ارسال ایمیل و کانفیگ مورد نیاز را اعلام می کنیم.

آدرس smtp سرور و پرت و کانفیگ اتصال را از پنل خود کپی کنید.

ابتدا این کتابخانه را به فایل pom.xml خود اضافه کنید:

<dependency>
  <groupId>javax.mail</groupId>
  <artifactId>mail</artifactId>
  <version>1.5.0-b01</version>
</dependency>

سپس کافیست این قطعه کد را برای تعریف اطلاعات ارسال ایمیل تعریف کنید:

Properties prop = new Properties();
prop.put("mail.smtp.auth", true);
prop.put("mail.smtp.starttls.enable", "true");
prop.put("mail.smtp.host", "<from javaosting panel>");
prop.put("mail.smtp.port", "<from javahosting panel>");
prop.put("mail.smtp.ssl.trust", "<from javahosting panel>");

سپس از طریق قطعه کد زیر می توانید یک ایمیل را به آدرس مدنظر خود ارسال کنید.

// Get the default Session object.
   Session session = Session.getDefaultInstance(properties);

   try {
     // Create a default MimeMessage object.
     MimeMessage message = new MimeMessage(session);

     // Set From: header field of the header.
     message.setFrom(new InternetAddress(from));

     // Set To: header field of the header.
     message.addRecipient(Message.RecipientType.TO, new InternetAddress(to));

     // Set Subject: header field
     message.setSubject("This is the Subject Line!");

     // Now set the actual message
     message.setText("This is actual message");

     // Send message
     Transport.send(message);
     System.out.println("Sent message successfully....");
   } catch (MessagingException mex) {
     mex.printStackTrace();
   }

صندوق دریافت ایمیل ها نیز در جاواهاستینگ از طریق آدرس موجود در پنل جاواهاستنیگ قابل دسترسی می باشد و شما می توانید بر روی ایمیل خود بینهایت صندوق ایمیل با حجم نگه داری نامحدود باشید.

آدرس دسترسی به صندوق و نام کاربری و گذرواژه آن در پنل هاستینگ قرار گرفته است.


ارسال نظر: